ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

OFFICE CHAIR M...

logo
21 %off
currently unavailable!

D325 - BEDROOM...

0 %off
currently unavailable!

ALETTA KING BRD

logo
52 %off
currently unavailable!

TRIO TEAPOY BI...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROLEX 5 FT COT...

logo
25 %off
currently unavailable!

ORBIT CORNER S...

logo
20 %off
currently unavailable!

D326- WC BEDRO...

25 %off
currently unavailable!

Madrid Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

LEO BENCH

logo
15 %off
currently unavailable!

DINING TABLE 0...

logo
13 %off
currently unavailable!

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
currently unavailable!

WHOLE DINING CHR

logo
13 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
currently unavailable!

GROOVE BED 6 F...

logo
25 %off
currently unavailable!

D307

14 %off
currently unavailable!

JALLY BOX 5 FT...

logo
25 %off
currently unavailable!

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
currently unavailable!

D327 - BEDROOM...

19 %off
currently unavailable!

D422 - ROCKING...

logo
23 %off
currently unavailable!

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR ...

logo
21 %off
currently unavailable!

D415 - EASY CH...

10 %off
currently unavailable!

ADVANCED KING ...

logo
20 %off
currently unavailable!

ROMANTO

logo
20 %off
currently unavailable!

Porch Coffee T...

logo
49 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
currently unavailable!

D312

11 %off
currently unavailable!

LADER DINING C...

logo
16 %off
currently unavailable!

TRIO TEAPOY ME...

logo
20 %off
currently unavailable!

TEMPLE

logo
20 %off
currently unavailable!

D358 - 5 FT COT

10 %off
currently unavailable!

FORTUNO 10"

logo
19 %off
currently unavailable!

MASTER SHELF S...

logo
20 %off
currently unavailable!

D335 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!