ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

PISA SHOE RACK

logo
20 %off
currently unavailable!

D320 - BEDROOM...

18 %off
currently unavailable!

ZION TEAPOY SQ...

logo
20 %off
currently unavailable!

FORTUNO 10"

logo
19 %off
currently unavailable!

D358 - 5 FT COT

10 %off
currently unavailable!

CAPITA TEAPOY ...

logo
20 %off
currently unavailable!

ORBIT CORNER S...

logo
20 %off
currently unavailable!

PERMENENT TEAP...

logo
20 %off
currently unavailable!

ASIAN CHECK DI...

logo
13 %off
currently unavailable!

D415 - EASY CH...

10 %off
currently unavailable!

WEB

15 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
currently unavailable!

TRIO TEAPOY BI...

logo
20 %off
currently unavailable!

DREAMS STUDY T...

logo
20 %off
currently unavailable!

Oliver Coffee ...

logo
50 %off
currently unavailable!

AIRPORT CHAIR

logo
25 %off
currently unavailable!

DINING CHAIR

logo
17 %off
currently unavailable!

D301 - DINING SET

0 %off
currently unavailable!

STUDY TABLE

logo
15 %off
currently unavailable!

INTIMATE TEAPO...

logo
20 %off
currently unavailable!

D308

9 %off
currently unavailable!

LEO BENCH

logo
15 %off
currently unavailable!

TEMPEL SONO D...

logo
20 %off
currently unavailable!

JALLY DRESSING...

logo
25 %off
currently unavailable!

FORTUNO 10" inch

logo
20 %off
currently unavailable!

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
currently unavailable!

OFFICE CHAIR L...

logo
31 %off
currently unavailable!

5 FT COT SAND...

logo
15 %off
currently unavailable!

SIMPLE TEAPOY ...

logo
20 %off
currently unavailable!

DINING TABLE 0...

logo
13 %off
currently unavailable!

OFFICE VISITOR...

logo
20 %off
currently unavailable!

D329 - BEDROOM...

22 %off
currently unavailable!

F C CHAIR WOO...

logo
40 %off
currently unavailable!

SWEET TEAPOY S...

logo
20 %off
currently unavailable!

WC CT 5 FEET -...

logo
24 %off
currently unavailable!

Jersey Oak Woo...

logo
43 %off
currently unavailable!