ഡിമോസ് ഫർണിച്ചറിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ പർച്ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിനായി Covid 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെയും വീഡിയോ കോളിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ലൈവായി ഫർണിച്ചറുകൾ ബുക്കിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് . Covid പ്രതിസന്ധി മൂലം ഫർണിച്ചറുകൾക്ക് പ്രത്യേകം കോംബോ ഓഫാറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു . Covid മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ഛ് കൊണ്ട് ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ 100% പലിശ രഹിത ലോൺ സൗകര്യം.
X


New Arrivals

Sofas


Wardrobes

D301 - DINING SET

0 %off
₹ 95000 ₹ 0

BOSTON AMERICA...

logo
55 %off
₹ 38500 ₹ 86000

DINING CHAIR

logo
15 %off
₹ 7900 ₹ 9300

D327 - BEDROOM...

19 %off
₹ 84500 ₹ 105000

6 FT WALL UNIT...

logo
25 %off
₹ 26175 ₹ 34900

WOOD CASSO-WCA...

logo
25 %off
₹ 37425 ₹ 49900

TAPER CHR

logo
25 %off
₹ 5325 ₹ 7100

STUDY TABLE 4 FT

logo
15 %off
₹ 5780 ₹ 6800

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
₹ 5680 ₹ 7100

OFFICE VISITOR...

logo
20 %off
₹ 3600 ₹ 4500

ZORA TEAPOY SE...

logo
20 %off
₹ 7200 ₹ 9000

FORTUNO 10"

logo
19 %off
₹ 66050 ₹ 82559

OFFICE CHAIR M...

logo
20 %off
₹ 3900 ₹ 4900

ASIAN CHECK DI...

logo
13 %off
₹ 4000 ₹ 4600

NAZCO- COT 5 ...

logo
4 %off
₹ 48000 ₹ 50200

WOODCASSO -WCT...

logo
25 %off
₹ 6225 ₹ 8300

D410

logo
12 %off
₹ 21000 ₹ 24000

WOOD CASSO-WC ...

logo
25 %off
₹ 19875 ₹ 26500

REGULAR DELUX ...

logo
20 %off
₹ 4240 ₹ 5300

D360 - 5 FT COT

11 %off
₹ 28000 ₹ 31500

D312

11 %off
₹ 65000 ₹ 73600

MIAMI AMERICAN...

logo
55 %off
₹ 32500 ₹ 73000

OFFICE VISITOR...

logo
20 %off
₹ 4600 ₹ 5800

STEP DRAWER TE...

logo
13 %off
₹ 11700 ₹ 13500

WEB

15 %off
₹ 72675 ₹ 85500

TRIO TEAPOY ME...

logo
20 %off
₹ 4480 ₹ 5600

BREEZE TEAPOY SET

logo
20 %off
₹ 5440 ₹ 6800

WOODEN STUDY T...

logo
25 %off
₹ 8550 ₹ 11400

ROYAL TEAPOY S...

logo
20 %off
₹ 6480 ₹ 8100

Esteem Coffee ...

logo
55 %off
₹ 23160 ₹ 51500

WOOD CASSO-WCD...

logo
25 %off
₹ 14625 ₹ 19500

OFFICE CHAIR L...

logo
20 %off
₹ 3600 ₹ 4500

D326- WC BEDRO...

25 %off
₹ 93000 ₹ 124000

BENCH 003

logo
15 %off
₹ 6900 ₹ 8200

ZION TEAPOY SQ...

logo
20 %off
₹ 3440 ₹ 4300

EXTRACT CORNER...

logo
20 %off
₹ 1600 ₹ 2000